Služby

Poskytujeme právní služby v těchto oborech a oblastech.

Oblasti

Trestní právo / White Collar Crime / Majetková a Hospodářská kriminalita / Daňová trestná činnost / Korupce a Kriminalita úředních osob / Trestní odpovědnost právnických osob / Compliance, Coporate Governance a Prevence / Interní investigace / Legalizace výnosů z trestné činnosti / Kybernetická kriminalita / Trestné činy proti životnímu prostředí / Trestněprávní analýzy smluvních vztahů, obchodních případů a akvizic

 

Obchodní právo/ Korporátní právo a Due Diligence / Občanské právo / Smluvní právo / Rodinné právo / Manželství, Rozvodová řízení a Rodičovská odpovědnost s mezinárodními prvky / Hospodářská soutěž / Ochrana spotřebitele / Restituce / Církevní právo / Dědické právo / Mezinárodní právo soukromé / Real Estate / Právo duševního vlastnictví / Autorské právo, Licenční smlouvy a Patentové právo / Pracovní právo / Svobodný přístup k informacím a GDPR / Ochrana osobnosti / Insolvenční právo / Cizinecké právo / Stavební právo

 

Obhajoba v trestním řízení / Právní zastoupení poškozených v trestním řízení / Právní zastoupení v civilních, statusových, obchodních a pracovněprávních řízeních / Právní zastoupení v rozhodčích řízeních / Právní zastoupení v řízeních u Ústavního soudu ČR / Právní pomoc při mediaci / Právní zastoupení v řízeních o kárné odpovědnosti, správních deliktech, věcech služebního poměru a přestupkovém řízení / Právní zastoupení v řízeních o náhradě za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem / Advokátní úschovy a správa majetku / Ověřování podpisů / Participace na přípravě krizové komunikace a mediálním zastoupení / Komplexní právní servis pro start-upy

Sektory

Bankovnictví, Finance a Kryptoměny / Design, Móda, Architektura / Energetika, Distribuce a Infrastruktura / IT, Technologie a Telekomunikace / Kultura a Umění / Obranný a Bezpečnostní průmysl / Stavebnictví a Těžební průmysl / Výroba, Služby, Retail a Cestovní ruch / Zdravotnictví, Farmaceutický průmysl a Life Sciences / Životní prostředí a Zemědělství

Cena

našich služeb je vytvořena vždy na základě individuálního posouzení daného případu.